Broumovsko - Kostel sv. Prokopa Bezděkov nad Metují

Římskokatolický kostel postavený podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera v letech 1724-27

Kostel v Bezděkově je nejkrásnější a nejucelenější barokní památkou na Policku a je zahrnována do broumovské skupiny kostelů.

Stavbu kostela sv. Prokopa v Bezděkově inicioval broumovský opat Otmar Zinke po skončení stavby kostela na Ostaši (1711 - 1720). Kostel byl postaven v letech 1724–1727 pro obyvatele vesnic v jižní části polického benediktinského panství, a to na místě, kde nikdy dříve kostel nestál. 

V průčelí kostela jsou dvě věže, ale na rozdíl od dalšího kostela z broumovské skupiny - kostela sv. Markéty v Šonově nejsou situované šikmo. 

Detailní informace

Historie

Kostel byl postaven v letech 1724–1727 pro obyvatele vesnic v jižní části polického benediktinského panství, a to na místě, kde nikdy dříve kostel nestál. Dokončená stavba byla vysvěcena opatem Otmarem Zinkem 14. srpna 1729. V roce 1787 byla u kostela zřízena tzv. lokálie – pobočka polické fary. Samostatná fara byla ustanovena v roce 1852. V roce 1847 byla postavena zděná empírová budova fary.

Za autora projektu kostela je považován Kilián Ignác Dientzenhofer. Vlastní provedení stavby bylo svěřeno místnímu zednickému mistru – polírovi, který si originální plány v detailech upravil. Zejména zakončení obou věží v průčelí a tvar štítu mezi nimi neodpovídá „rukopisu“ velkého architekta.

Architektura

Kostel sv. Prokopa se tyčí na mírném návrší nad obcí na hřbitově. Barokní stavba byla postavena v letech 1724-1727 z rozhodnutí břevnovsko-broumovského opata Otmara Zinkeho patrně podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Jde o centrální osmibokou architekturu s mělkými bočními kaplemi, obdélným, na šířku situovaným, půlkruhově uzavřeným presbytářem a s dvěma věžemi v průčelí. Trojosé hlavní průčelí je sevřeno nízkými bočními věžemi, stěny jsou členěny lizénami a obíhající podstřešní římsou, okna jsou obdélníková, s půlkruhovými záklenky. Vysoká okna v presbytáři jsou uzavřená nahoře i dole odsazeným půlkruhem.

Ústřední prostor je zaklenut zrcadlovou klenbou. V patře obíhá ochoz otevřený půlkruhovými oblouky a přecházejí v oratoře po obou stranách presbytáře. Stěny jsou členěny nikami v úhlopříčkách a svazky pilastrů nesoucích obíhající římsu. Presbytář je zaklenut plackou a konchou s lunetami. Podkruchtí je sklenuto valenou klenbou s lunetami, ochoz pak valeně, oratoře křížově.

Fresky

Loď a presbytář je zdoben střídmou nástropní rokokovou freskou.

Vnitřní výzdoba

Umělecky nejhodnotnější součástí vnitřní výzdoby jsou obrazy na hlavním oltáři – Setkání sv. Prokopa s knížetem Oldřichem a v nástavci oltáře zobrazení poustevníka Vintíře. Oba obrazy namaloval v roce 1743 pro opata Benno Löbla přední malíř břevnovsko-broumovského opatství v období raného rokoka Jan Karel Kovář. Dva boční empírové oltáříky sv. Václava a Panny Marie jsou zdobeny novodobými obrazy.

Kazatelna se znakem broumovského opata Bedřicha Grundmanna je datována letopočtem 1752. Ve výklencích lodi jsou umístěny sochy sv. Řehoře, Jeronýma, Ambrože a Augustina. 

Současnost

Kostel je otevřen pro veřejnost, v neděli a ve čtvrtek se konají pravidelné bohoslužby, konají se koncerty vážné hudby. Působí zde i místní chrámový sbor.

Majitelé / uživatelé

Římskokatolická farnost - děkanství Police nad Metují
Tel.: +491 110 419
E-mail: fara[TEČKA]police[ZAVINÁČ]tiscali[TEČKA]cz
www.bihk.cz/dieceze/police-nad-metuji
25. listopadu 2017

Zdroje

Název / autor Datum citace Místo a rok vydání
Umělecké památky Čech 1-4 (KOLEKTIV AUTORŮ - Ústav teorie a dějin umění ČSAV)
pod vedením: POCHE, Emanuel
20.12.2017 ACADEMIA Praha / 1977-1982
Broumovsko - Krajina architektury & architektura krajiny (ZÁLIŠ Jan) 20.12.2017 2013

Mapa místa a okolí Otevřít na mapy.cz

GPS: 50.5089483N, 16.2326325E
Kostel sv. Prokopa v Bezděkově