Nový Bydžov - kostel sv. Jakuba Většího

Barokní kostel z let 1768 až 1775 byl postaven královéhradeckým stavitelem Františkem Kermerem, snad s použitím starších plánů pražského architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera, autora projektu přestavby zámku ve Sloupně a řady dalších staveb benediktinského řádu.

Na místě dnešního kostel stál původně snad románský kamenný kostel. Kostel byl původně postaven ve vsi, prvně zmiňované v r. 1311 a zaniklé mezi 1549 a 1654.  Nynější stavba kostela byla pořízena řádem břevnovsko-broumovských benediktinů, majiteli nedalekého statku Sloupno. V roce 1786 zde byla zřízena lokálie. 

Kostel sv. Jakuba byl vystavěn v letech 1768-75 architektem Františkem Kernerem z Hradce Králové, snad s použitím starších plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Detailní informace

Historie

Původně raně gotický kamenný kostelík stejného zasvěcení stál na metličanském návrší už od konce 13. století. Kostel byl původně postaven ve vsi, prvně zmiňované v r. 1311 a zaniklé mezi 1549 a 1654. 

Nynější stavba kostela byla pořízena řádem břevnovsko-broumovských benediktinů, majiteli nedalekého statku Sloupno. V roce 1786 zde byla zřízena lokálie. Nový kostel byl vystavěn v letech 1768-75 architektem Františkem Kernerem z Hradce Králové, snad s použitím starších plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera

 

Architektura

Jedná se o jednolodní zděný kostel postavený v hlavní ose východ – západ. Na východní straně je kostel uzavřen čtyřbokým presbytářem, na západě průčelím se dvěma nízkými věžemi. V interiéru se při západním průčelí nachází zděná kruchta.

Hlavní vstup do kostela se nachází v ose západního průčelí, boční vstupy v osách severního a jižního průčelí. Další vstup se nachází v severním průčelí presbytáře.

Kruchta a krov jsou přístupny po kamenném šnekovém schodišti v jihozápadní věži, schodiště má samostatný vstup v jižním průčelí. Podkruchtí se do lodě otevírá stlačeným obloukem, kůr plným obloukem před něhož je předsazena konvexkonkávně probíhající barokní balustráda.

Loď kostela je plochostropá, presbytář je zaklenut křížovou klenbou, podkruchtí valeně s trojbokými styčnými výsečemi s hřebínky, kůr je plochostropý. Klenba presbytáře je svedena do pilastrů, v místě zalomení sdružených, u vítězného oblouku s přízedním pasem.

Fresky

V roce 1898 byl interiér se staršími nástropními malbami nahrazen náboženskými výjevy malovanými místním malířem Ludvíkem Nejedlým – v hlavní lodi Proměnění Kristovo na hoře Tábor před Petrem, Jakubem a Janem, v kopuli kněžiště vyobrazení Noa, Abrahama, Izáka a Jakuba.

Tyto malby byly z větší části zničeny v padesátých letech, kdy byl kostel ve správě Náboženské matice v Praze.

Vnitřní výzdoba

V padesátých letech 20. století vzaly za své varhany, kazatelna a část hlavního oltáře. Další části mobiliáře byly převezeny do kostela sv. Vavřince (obraz sv. Jakuba Většího od Ludvíka Kohla z 1. poloviny osmdesátých let 18. století, opatská lavice z počátku 18. století – původně z kostela sv. Markéty v Břevnově), několik předmětů převzalo muzeum v Novém Bydžově (cínovou křtitelnici z roku 1547, raněbarokní kopii gotické sošky Madony broumovské z počátku 17. století, barokní obrazy sv. Petra a sv. Pavla z poloviny 18. století, barokní skříně na paramenty aj.).

Současnost

V současné době je kostel sv. Jakuba využíván spolekm Galerie u sv. Jakuba.

Občanské sdružení Galerie u sv. Jakuba působí v prostorách barokního kostela v Novém Bydžově od roku 2007. Pravidelně každý rok od dubna do prosince nabízí široké veřejnosti čtyři výstavy výtvarného umění a zajímavý koncertní program, včetně tradičním adventních koncertů.

Galerie u sv. Jakuba

Majitelé / uživatelé

Galerie u sv. Jakuba, z.s. (uživatel)
Tel.: 606 171 271
E-mail: jakubgalerie[ZAVINÁČ]volny[TEČKA]cz
jakubgalerie.webnode.cz
16. prosince 2018
Město Nový Bydžov
E-mail: mesto[ZAVINÁČ]novybydzov[TEČKA]cz
www.novybydzov.cz
16. prosince 2018

Zdroje

Název / autor Datum citace Místo a rok vydání
Galerie u sv. Jakuba z.s. (Galerie u sv. Jakuba z.s.)
Městské muzeum Nový Bydžov (Jaroslav Prokop) 16.12.2018 Nový Bydžov / 2013