Würzburg - Klášter šlechtičen sv. Anny

Klášter šlechtičen sv. Anny ve Wurzburgu založený v roce 1714, pro výstavbu nové budovy se dochovaly plány Johanna Dietzenhofear z let 1720-1721, nové budovy postaveny v letech 147-1751 Balthasarem Neumannem

Klášter šlechtičen sv. Anny (Adeliges Damenstift St. Anna) ve Würzburgu byl založen roku 1714 Johannem Philippem von Greiffenclau, knížetem-biskupem z Würzburgu díky odkazu hraběnky Anny Marie von Dernbach. V letech 1720-1721 připravil Johann Dietzenhofer plány pro klášter šlechtičen, které jsou dochovány v Univerzitní knihovně ve Würzburgu, které ale nebyly realizovány.

Nová kolegiátní budova byla postavena až v letech 1747-1751 Balthasarem Neumannem v Grabenu, dnes Theaterstraße 16.

Klášter byl sekularizován v roce 1803 a zničen při náletu v roce 1945.

Detailní informace

Historie

Nadace byla založena na základě závěti hraběnky Anny Marie von Dernbach, rozené Freiin Voit von Rieneck, panující hraběnky a paní z Wiesentheidu, v roce 1683. Zboží a majetek nadace byly stanoveny smlouvou v roce 1701. Patřily k nim domy v Bamberku a 90 000 guldenů v peněžních prostředcích.

Klášter šlechtičen sv. Anny (Adeliges Damenstift St. Anna) poté založil v roce 1714 Johann Philipp von Greiffenclau, kníže-biskup z Würzburgu. Účelem nadace bylo uctívání Boha, výchova dobrodinek v duchovních a ušlechtilých ctnostech a péče o památku zakladatelky. Do nadace byly přijímány 12-16leté katolické dívky, které pocházely z rytířských rodin bez přímého vztahu k říši, přednostně z řad franské šlechty.

Počet prebendek, kolegiátních dam, byl stanoven na šest z rodin bez prostředků. Podmínkou přijetí byla katolická víra, věk mezi 12 a 16 lety a prokázání šlechtického původu na základě osmi předků. Prebendky nebyly jeptiškami, mohly se následně vdát. V roce 1756 umožnil dar kanovníka von Ostein zvýšit počet na osm.

V letech 1720-1721 připravil Johann Dietzenhofer plány pro klášter šlechtičen, které jsou dochovány v Univerzitní knihovně ve Würzburgu. Vysoké dvousloupové sloupy jsou spojeny s jemnými okenními křídly s jemně zakřivenými štíty. V plánu pro kapli nechal Johann Dientzenhofer zakulacení kopule rozšířit do přilehlých místností. Projekt nebyl realizován.

První kolegiátní budova s kaplí se nacházela ve Würzburgu v Domerpfarrgasse 12. Klášter vzkvétal v letech 1735-1792 za abatyše Evy Theresie von Schönborn (1707-1794), neteře knížete-biskupa Johanna Philippa Franze von Schönborn a Friedricha Karla von Schönborn.

V letech 1747-1751 byla Balthasarem Neumannem postavena nová kolegiátní budova v Grabenu, dnes Theaterstraße 16.

Dne 4. června 1803 byl klášter zrušen a 4. července byla budova vydražena. Bývalé členky kláštera dostaly od nového bavorského panovníka penzi a musely klášter opustit.

Kupec, hrabě Friedrich Julius Heinrich von Soden auf Sassanfahrt, po koupi 28. září se svolením vlády postavil v budovách divadlo Churfürstlich priviligierte fränkische Nationalbühne, z něhož se později stalo Stadttheater Würzburg. Stavební úpravy byly provedeny pod vedením dvorního stavebního ředitele a inženýra-kapitána Johanna Andrease Gärtnera. Zahajovací představení se konalo 3. srpna 1804.

Budova opatství připadla 12. července 1803 mnichovskému řádu svaté Anny a byla určena pro péči dvanácti kanovnic. Po několika změnách majitelů připadla sestrám Vykupitelkám. Od roku 2008 v ní sídlí domov pro seniory Caritas.

Po vzniku Würzburského velkovévodství získal klášter v roce 1806 díky státní smlouvě s Bavorskem opět plnou nezávislost. Velkovévoda Ferdinand III. Toskánský z Würzburgu dne 22. ledna 1811 obnovil "Großherzogliche Fräuleinstift zur heiligen Anna" s novými stanovami, jejichž hlavní rysy odpovídají dodnes existujícímu statutu nadace. Počet jeptišek byl zvýšen na 21 (později na 48). Kromě sedmi kolegiátních dam ze šlechtických rodin byly nyní přijímány i dcery nešlechtických státních úředníků jako druhořadé prebendy.

Damenstift zanikl se zánikem Würzburského velkovévodství v roce 1814 a Fräuleinstift opět připadl Bavorskému království. Správu nadace držela abatyše až do roku 1873, kdy přešla na správce nadace jmenovaného dolnofranckou vládou.

Během druhé světové války byla budova městského divadla na starém nádraží zničena při náletu 16. března 1945, stejně jako staré kolegiální budovy. Z původního kláštera se dochovala pouze zeď do ulice do výše přízemí.

V roce 1954 obnovený statut nadace stanovil, že v nadaci může být ubytováno až šest svobodných dcer bavorských státních úředníků nebo příslušníků veřejné služby z oblasti bývalého velkovévodství Würzburg.

Současnost

Po několikeré změně majitele se dostal do vlastnictví rodiny Rulandů. V souladu s ustanoveními stipendijní nadace rodiny Rulandů založené v roce 1892 se dům stal majetkem sester Vykupitelových a dostal název "Haus zur heiligen Anna". O "Annastift" se sestry Vykupitelky staraly až do roku 2008, poté však musel být kvůli stavebním závadám uzavřen.

Po rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci v letech 2007 až 2011 za finanční podpory diecéze Würzburg byla budova upravena na bezbariérovou. Nyní je v seniorském zařízení Caritas k dispozici 11 bezbariérových seniorských bytů o rozloze 69 až 100 m2 s výtahem, střešním pavilonem jako společenským prostorem, zahradní plochou, parkovacími místy, zimními zahradami, balkony a lodžiemi.

Z původního kláštera se dochovala pouze zeď do ulice do výše přízemí.

Majitelé / uživatelé

Caritas-Einrichtungen GmbH
Tel.: 0931 38668900
E-mail: info[ZAVINÁČ]caritas-einrichtungen[TEČKA]de
www.caritas-einrichtungen.de/angebote-fuer-senioren/unsere-haeuser/st-annastift
23. července 2023

Mapa místa a okolí Otevřít na mapy.cz

GPS: 49.7954861N, 9.9350450E
Klášter šlechtičen