Weißenohe - benediktinský klášter

Bývalý benediktinský klášter Weißenohe založený v roce 1053 přestavěny v letech 1690-1707 podle plánů Wolfganga Dientzenhofera a rozšířen v letech 1725-1727 podle plánů Johanna Dientzenhofera

Klášter Weißenohe je bývalé benediktinské opatství v obci Weißenohe v Horních Francích Bavorsku.

Kořeny benediktinského kláštera Weißenohe sahají až do 11. století. Podle tradice se za rok založení považuje rok 1053. V roce 1109 potvrdil papež Paschalis II. nadaci hraběte Palatina Ariba IV (zemřel 1102) z rodu Luitpoldingů ke cti svatého Bonifáce. 

Zavedení reformace kurfiřtem Ottheinrichem vedlo v roce 1556 ke zrušení kláštera.

Po rekatolizaci Horní Falce za vlády bavorského kurfiřta Ferdinanda Marie byl zrušený klášter znovu obsazen. Dne 26. července 1669 byl klášter definitivně obnoven.

Barokní umělecká kultivace kláštera svědčí o jeho rozkvětu v 18. století. Původní klášterní budova a starý kostel byly od roku 1690 postupně bourány. Základní kámen nové klášterní budovy konventu byl položen již 5. dubna 1690. V letech 1692 až 1707 byl podle plánů Wolfganga Dientzenhofera postaven velkolepý pilastrový kostel sv. Bonifáce. Wolfgang Dientzenhofer byl od roku 1697 uváděn také jako hlavní stavitel ve Weißenohe.

Nová konventní budova s opatským křídlem byla postavena v letech 1725-1727 jako třípatrová pískovcová budova s pilastry a valbovou sedlovou střechou podle plánů Johanna Dientzenhofera.

Detailed information

History

Klášter Weißenohe je bývalé benediktinské opatství v obci Weißenohe v Horních Francích Bavorsku.

Kořeny benediktinského kláštera Weißenohe sahají až do 11. století. Podle tradice se za rok založení považuje rok 1053. V roce 1109 potvrdil papež Paschalis II. nadaci hraběte Palatina Ariba IV (zemřel 1102) z rodu Luitpoldingů ke cti svatého Bonifáce. Současně bylo klášteru, který nepodléhal bamberskému biskupovi, ale přímo papežskému stolci, uděleno právo svobodné opatské volby.

První mniši pro Weißenohe pravděpodobně pocházeli z benediktinského reformního kláštera Michelsberg u Bamberku. Četné statky roztroušené po celém bavorském Nordgau vytvářely bezpečnou hospodářskou základnu. Klášter, který tvořili převážně příslušníci šlechtických rodů z okolí, jako byli páni z Gräfenbergu, Hiltpoltsteinu a Egloffsteinu, používal k zajištění a upevnění svých nároků také listiny, které se při novějších výzkumech ukázaly jako padělky.

První roky Weissenohe spadají do doby sporu o investituru. Díky své věrnosti Římu získal klášter papežské pravomoci i po Wormském konkordátu z roku 1122. Papež Evžen III. v roce 1151 udělil právo exkomunikovat každého, kdo by klášteru škodil, a tím výrazně posílil autoritu komunity. Důležitým předpokladem klášterního vlastnictví bylo potvrzení vlastnického práva papežem Cölestinem III. v roce 1195.

V roce 1205 potvrdil král Filip Švábský klášteru právo svobodně si zvolit své biskupství, které však podléhalo královu souhlasu. V roce 1335 převedl císař Ludvík Bavorský správu nad benediktinským klášterem na císařské město Norimberk. V roce 1389 připadl patronát a jurisdikce Wittelsbachům.

Weißenohe byla malá mnišská komunita. V roce 1327 se klášter skládal z opata a tří kněží, a když byl v roce 1430 zvolen opat, tvořili jej pouze dva kněží. Proto byl přijímán jen takový počet řeholníků, aby se nezmenšilo beneficium. V 15. století Weißenohe těžce utrpělo otřesy klášterní disciplíny. Bamberský biskup nařídil v roce 1438 vizitaci, kterou provedl michelfeldský opat. Zavedením Kastlerovy reformy se mu podařilo pokles na krátkou dobu zastavit. Úpadek hospodářské moci, náboženské a právní spory vedly na počátku 16. století k úpadku. Když opat Heinrich III. von Egloffstein v roce 1501 rezignoval, byl klášter již hluboce zadlužen. Během války o dědictví landfrýdu bylo Weißenohe v roce 1504 obsazeno a opat Eucharius Gozmann musel vzdát hold městu Norimberku.

Když se klášterní komunita v roce 1507 ocitla pod ochranou bamberského biskupa, Norimberk se snažil prosadit své nároky vojensky. Císařská městská vojska vtrhla do města, plenila a drancovala. Právní spory mezi bamberskou diecézí a císařským městem Norimberkem trvaly dlouhá léta a byly doprovázeny papežskými a královskými mandáty, z nichž každý měl sloužit své vlastní věci. Klášter sám usiloval o císařskou bezprostřednost, která mu byla odepřena. Jasno vnesla až smlouva mezi Norimberkem a Kurfiřtskou Falcí z roku 1523. Císařské město si ponechalo vrchnostenskou jurisdikci, ale všechna ostatní práva připadla palatinským kurfiřtům. V roce 1526 vzdal opat Heinrich IV. Šváb hold kurfiřtské vládě v Ambergu.

Zavedení reformace kurfiřtem Ottheinrichem vedlo v roce 1556 ke zrušení kláštera. Poslední opat Achatius von Hirschheid zemřel již před dvěma lety. Z posledních dvou mnichů se Johann Modschidler přihlásil k luteránskému učení a převzal úřad správce kláštera.

Po rekatolizaci Horní Falce za vlády bavorského kurfiřta Ferdinanda Marie byl zrušený klášter znovu obsazen. Již v roce 1661 se do starých klášterních budov nastěhovali dva benediktini z Prüfeningu u Regensburgu. Dne 26. července 1669 byl klášter definitivně obnoven. Weißenohe zůstalo pod správou mateřského kláštera až do roku 1695, kdy bylo obnoveno jako samostatné opatství. Prvním opatem byl prüfeningenský konventuál Johann Gualbertus Forster (1695-1727), jmenovaný prezidentem bavorské benediktinské kongregace.

Barokní umělecká kultivace kláštera svědčí o jeho rozkvětu v 18. století. Původní klášterní budova a starý kostel byly od roku 1690 postupně zbourány. Základní kámen nové klášterní budovy konventu byl za opata Johanna Gualberta I. položen 5. dubna 1690. V letech 1692 až 1707 byl podle plánů Wolfganga Dientzenhofera postaven velkolepý pilastrový kostel sv. Bonifáce. Novou budovu kostela před definitivním dokončením slavnostně otevřel na den sv. Bonifáce, 5. června 1707, pomocný biskup z Bambergu Johann Werner Schnatz. Wolfgang Dientzenhofer byl od roku 1697 uváděn také jako hlavní stavitel ve Weißenohe.

Na výzdobě kostela se podíleli renomovaní umělci, mimo jiné malíř Johann Gebhard z Prüfeningu, žák bratří Asamů, a sochař Johann Michael Doser, který dodal oltáře, kazatelnu a varhanní prospekt.

Nová konventní budova s opatským křídlem byla postavena v letech 1725-1727 jako třípatrová pískovcová budova s pilastry a valbovou sedlovou střechou podle plánů Johanna Dientzenhofera. Konvent dodnes charakterizuje podobu Weißenohe. V polovině 18. století bylo přistavěno prostorné schodiště. V 18. století tak zažilo opatství Weißenohe navzdory válečným břemenům rozkvět v nádherných barokních budovách.

Duchovní aspirace klášterní komunity se projevovaly v neposlední řadě v bohaté slavnostní kultuře, například v singspielech a kantátách, jimiž byly zarámovány jubilejní oslavy opatů. O vědeckém zájmu svědčila bohatá knihovna a přírodovědný kabinet. V roce 1785 měl klášter vlastní tiskárnu. Klášter měl v 18. století vynikající učitele, Otec Marian Dobmayr vyučoval jako profesor dogmatiky na kurfiřtském lyceu v Ambergu a na Bavorské státní univerzitě v Ingolstadtu. Otec Willibald Schrettinger byl zakladatelem knihovnictví jako autor učebnic a příruček a později jako kurátor Dvorní a státní knihovny v Mnichově.

Byl to také otec Schrettinger, kdo se významně zasadil o zrušení svého kláštera, kdy spolu se sedmi spolubratry podal žádost o zrušení kláštera vládě v Mnichově. Poté, co byl Weißenohe již v únoru 1802 podřízen volební správě, bylo v roce 1803 vydáno konečné rozhodnutí o jeho zrušení.

Klášterní budovy a statky, včetně 32 statků a 129 dalších domů v celkem dvanácti vesnicích, se staly majetkem státu a v roce 1804 byly většinou prodány v dražbě. Malá část klášterní knižní sbírky byla v letech 1805-1807 převedena do zemské knihovny v Ambergu. Od té doby sloužil klášterní kostel jako farní a dům klášterního soudce jako fara. Ve Weißenohe zůstal jako farář dosavadní podpřevor P. Johannes Lingl.

V polovině 19. století byly po požáru zbourány východní a jižní křídla bývalého klášterního komplexu, kde se nacházely především byty.

Frescoes

Na výzdobě kostela se podíleli renomovaní umělci, mimo jiné malíř Johann Gebhard z Prüfeningu, žák bratří Asamů.

Interior decoration

Oltáře, kazatelnu a varhanní prospekt bylo dílo sochaře Johanna Michaela Dosera.

Sources

Title / author Date of citation Place and year of publication
Haus der Bayerischen Geschichte (Knedlik Manfred)

Map of the place and surroundings Open on mapy.cz

GPS: 49.6295061N, 11.2529461E
Benediktinský klášter Weißenohe