Broumov - Benediktinský klášter sv. Václava

Historie kláštera sahá do 13. století, kdy bylo místní panství věnováno Přemyslem Otakarem I. do správy benediktinskému řádu. Budovy kláštera počátkem 18. století v barokním slohu přestavěli Kryštof Dientzenhofer a jeho syn Kilián Ignác

Broumovský klášter s původně gotickým chrámem zasvěceným sv. Vojtěchu byl zbudován na místě původní tvrze v první polovině 14. století, počínaje rokem 1322.

Význam Broumova velmi vzrostl v době husitských válek. Vzhledem k tomu, že Břevnovský klášter byl roku 1420 vypálen husity, opat Mikuláš II. se s několika řeholními bratry uchýlil do bezpečí opevněného Broumova. Přesídlení opatů z Břevnova do Broumova mělo velký význam pro kulturní a hospodářský rozvoj města i celého kraje.

V období tzv. katolické protireformace po roce 1620 došlo k novému rozkvětu. Roku 1624 bylo otevřeno klášterní gymnázium. Vystřídala se zde řada významných opatů - budovatelů, zejména Tomáš Sartorius, dále Otmar Zinke nebo Benno Löbl, kteří své hlavní sídlo přenesli zpět do Břevnova. Nastala tak doba velkolepé stavební, výtvarné a hudební činnosti.

Již za opata Sartoria v letech 1663–1669 se začal klášterní kostel přestavovat pod vedením italského stavebního mistra Martina Allia z Löwenthalu z gotické baziliky na barokní jednolodí a postranními výklenkovými kaplemi. Chrám dokončil opat Zinke, který toto dílo svěřil významným barokním architektům Kryštofovi Dientzenhoferovi a jeho synovi Kiliánu Ignáci.

Ti také v letech 1727–1733 přestavěli hlavní objekt kláštera do dnešní podoby (konvent a prelatura), mírně pozměněný opravami po dvou požárech ve druhé polovině 18. století.

Kilián Ignác Dientzenhofer je také autorem návrhů výzdoby vnitřních prostor kláštera, realizovaných vynikajícími umělci pražského baroka - štukatérem Bernardem Spinettim, freskařem Janem Karlem Kovářem či malířem Felixem Antonínem Schefflerem. Interiéry opatství a konventu byly vyzdobeny mj. obrazy Petra Brandla. Oltářní obrazy v bočních kaplích kostela namaloval V. V. Reiner.

Po druhé světové válce byla německá komunita z Broumova odsunuta (dva mniši působící na jedné z klášterních far v okolí byli zavražděni) a usadila se v bavorském Rohru. V roce 1946 byl ještě učiněn pokus osídlit klášter čechoamerickými benediktiny z opatství svatého Prokopa v Lisle nedaleko Chicaga. V roce 1948 po nástupu komunistů k moci byla jejich komunita vypovězena z Československé republiky.

V roce 1950 byl klášter upraven na internační tábor pro řeholníky, následně sem byly sestěhovány řeholnice různých řádů. Internované sestry zde žily za nelidských podmínek a byly nuceny pracovat v továrnách a v zemědělství v Broumově a okolí. Ulehčení situace přinesl teprve rok 1968, kdy díky politickým změnám mohly sestry nastoupit službu v charitních domovech.

Od roku 1974 sloužil hlavní objekt Státnímu ústřednímu archivu k uložení přísně střežených fondů, po roce 1980 začala příprava nepovedené rekonstrukce. V Broumově zůstaly pouze sestry dominikánky, jež zde pekly hostie pro všechny farnosti v Čechách a na Moravě. V roce 1990 přesídlily do ženských klášterů na Moravě.

 

Detailed information

History

Osada byla založena roku 1171 jižně od nynějšího města v místech dnešního hřbitovního kostela P. Marie. Roku 1213 byl broumovský výběžek darován Přemyslem Otakarem I. benediktinům z Břevnova. Roku 1256 bylo severně na návrší založeno městečko, těsně přiléhající dřevěnému hradu postavenému na ochranu zemské stezky, vypálenému kolem roku 1300 a nově vystavěnému v kameni v 1. polovině 14. století. Tehdy byla i dokončena u hradu stavba klášterního kostela a založeno probošství na místě původní tvrze.

Roku 1348 byl Broumov prohlášen královským městem a byly zbudovány hradby, do nichž nebyla pojata nízko položená původní osada. Roku 1420 byl pobořen kostel s klášterem, následně by postaven nový.

Ve 2. polovině 17. a v 1. polovině 18. století za opatů Tomáše Sartoria a Otmara Zinkeho probíhala rozsáhlá stavební činnost na komplexu bývalého kláštera a kostela.

Broumov je městečko pravidelného půdorysu s hlavním velkým obdélníkovým náměstím proťatým silnicí od severu k jihu, pod nímž je menší trojhranné náměstí.  Systém ulic je pravoúhlý sevřený původními hradbami do hruškovitého půdorysu celého města. V severovýchodním rohu na nejvyšším bodě hrazeného města rozsáhlý komplex kláštera s kostelem, na protilehlé straně je farní kostel. Pod náměstím v jižním cípu města je kostel sv. Václava a kostel sv. Ducha.

Architecture

Klášter benediktinů v Broumově byl založen před rokem 1322 současně s probošstvím se sídlem na hradě, s nímž byl opevněn. Po požáru roku 1664 se zřítila věž na západní straně kostela (zvaná Červená). Hrad s věží byl přestavěn v letech 1665-1675. Roku 1684 vyhořel kostel sv. Vojtěcha, kdy došlo ke zničení klenby. Kostel v dnešní podobě se zachovanými částmi gotické stavby, zejména tedy zdivo presbytáře, část lodi a portál do věže byl postaven Martinem Alliem v letech 1684-1694. Okolo roku 1721 došlo k úpravám kostela, hlavně u vnitřních kaplí, pod vedením Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Klášter samotný je tvořen komplexem budov převážně s autorstvím Kiliána Ignáce Dientzenhofera z let 1726-1748. Jde o mohutné stavby kolem dvou obdélníkových dvorů. Na východní straně je vlastní kvadratura (přilehlá k severní straně kostela, s elipsovitě vydutou severní nádvorní stranou. Na západní straně se nachází prelatura, rovněž čtyřkřídlá, s vydutými nádvorními stranami s nikami uprostřed. Na západní straně předdvoří je barokní stará prelatura z doby před přestavbou z 18. století. Jižně od kostela se nachází bývalé klášterní gymnázium z roku 1711 a přilehlé hospodářské budovy. Na severní straně kláštera je most z roku 1705 vedoucí přes bývalý hradební příkop do klášterní zahrady.

Všechny křídla jsou dvojtraktová, složená z chodeb a řady pokojů, zaklenutá z větší části plackami. V jihozápadním rohu komplexu je hlavní trojramenné schodiště. V přízemí severního křídla se nachází refektář, obdélníkový, sklenutý valenou klenbou s výsečemi, s ornamentálními štukaturami od B. Spinettiho z období okolo roku 1754. Kamenný sál v 1. patře je sklenutý kupolí, na stěně je zde signatura a datace „Joseph Hager Architekt 1765“.

Knihovna ve 2. patře severního křídla je obdélníková, sklenutá valenou klenbou se štukovou výzdobou. Dřevěný ochoz obíhající knihovnu a regály knih jsou malované, empírové, z roku 1792. Nad dveřmi je podobizna opata z 1. poloviny 18. století.

Frescoes

Na klenbách chodeb jsou současné nástropní malby. Refektář je zdoben nástropními malbami od J.K.Kováře. V Kamenném sále je v kupoli freska světců žehnajících broumovskému klášteru. V knihovně je vymalována na klenbě nástropní freska Dvanáctiletého Krista v chrámě a Proměnění Páně od F.A.Schefflera.

Interior decoration

V refektáři je možné najít dva lunetové olejové obrazy na čelních stěnách refektáře ze života Krista a sv. Benedikta, dále nástěnné olejové obrazy Založení benediktinských klášterů od J.P.Molitora  F.A.Schefflera.

Kamenný sál v 1. patře je zdoben obrazy klášterů v Broumově, Břevnově, Polici nad Metují a Wahlstattu.

Current

V roce 1990 dostali budovy v restituci zpět břevnovští benediktini. Pod vedením opata Opaska nejprve opravili budovy v Břevnově, pak se snažili opravit a osadit také broumovský klášter, v němž zůstalo Městské muzeum.

Od počátku 21.století nežije v klášteře žádný příslušník benediktinského řádu. Opatství je nadále administrováno z Břevnova.

Klášter i jeho zahrada prošly v roce 2014 rozsáhlou revitalizací. V prostorách památky nyní funguje Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov. Klášter je otevřen celoročně, sedm dní v týdnu, a nabízí jak tradiční, tak speciální prohlídky a posezení v klášterní kavárně Café Dientzenhofer. 

Owners / users

Vzdělávací a kulturní centrum Broumovska (uživatel)
Tel.: +420 491 521 282
E-mail: prohlidky[ZAVINÁČ]broumovsko[TEČKA]cz
www.klasterbroumov.cz
7. November 2017
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově
www.brevnov.cz
7. November 2017

Sources

Title / author Date of citation Place and year of publication
Umělecké památky Čech 1-4 (KOLEKTIV AUTORŮ, Ústav teorie a dějin umění ČSAV) 20.12.2017 ACADEMIA Praha / 1977-1982

Map of the place and surroundings Open on mapy.cz

GPS: 50.5866806N, 16.3337983E
Benediktinský klášter v Broumově